Strona główna 9 Regulamin strony

W regulaminie zawarto najważniejsze kwestie porządkujące usługi internetowe świadczone przez właściciela strony na rzecz jej użytkowników. Podstawą prawną regulaminu jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Właścicielem strony internetowej form-bud.pl jest FORM-BUD Michał Chinalski, z siedzibą przy ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól, posługujący się numerem NIP: 9261649738 . W rozumieniu regulaminu, właściciel strony jest usługodawcą.
 • Użytkownikami strony internetowej mogą być przedsiębiorcy, konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W rozumieniu regulaminu są oni usługobiorcami.
 • W ramach korzystania ze strony internetowej, usługobiorcy mogą pozostawiać swoje dane osobowe. Sposób oraz szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, w związku z użytkowaniem strony internetowej znajdują się w polityce prywatności i plików cookie, dostępnej w naszym serwisie.
 • Poprzez stronę internetową form-bud.pl – użytkownicy (usługobiorcy) nie mogą składać zamówień ani realizować żadnych czynności, bezpośrednio skutkujących nawiązaniem umowy kupna – sprzedaży pomiędzy właścicielem strony a jej użytkownikiem.
 • Strona internetowa form-bud.pl umożliwia użytkownikom, nieodpłatne świadczenie usług elektronicznych, rozumianych jako usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 • W ramach świadczenia usług elektronicznych, wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej, tzn. rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • Do poprawnego korzystania i współpracy z systemami teleinformatycznymi, nie jest potrzebne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, oprócz posiadania urządzenia (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon) z dostępem do internetu oraz aktualną przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookie i javascript.
 • Użytkownicy strony (usługobiorcy) zobowiązani są do korzystania ze strony internetowej form-bud.pl zgodnie z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej właściciela strony oraz podmiotów, które na podstawie współprac prezentuje na stronie jej właściciel.
 • Użytkownicy strony (usługobiorcy) proszeni są – a tym samym zabrania się im bez uprzedniej zgody – wykorzystywania, kopiowania wszelkich treści strony oraz dostarczania za pomocą formularzy lub na adresy elektroniczne, treści o charakterze bezprawnym.
 • Do usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych na stronie internetowej form-bud.pl zaliczają się formularze kontaktowe.
 • Poprzez formularz kontaktowy, usługobiorca nieodpłatnie może wysłać wiadomość tekstową do właściciela strony internetowej (usługodawcy) z zapytaniem o interesującą go sprawę. W formularzu musi podać swoje imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz numer kontaktowy. Wysłana wiadomość trafia tylko i wyłącznie do osób upoważnionych przez właściciela strony i jest czynnością jednorazową, nieobligatoryjną w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego, poprzez nie uzupełnianie jego pól, nie wysyłanie go, zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę.
 • W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na stronie internetowej form-bud.pl, użytkownik może zgłosić reklamację, pisemnie na adres ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól lub elektronicznie na adres: info@form-bud.pl. W reklamacji powinien znaleźć się opis problemu oraz data jego wystąpienia. Usługobiorca powinien zgłosić reklamację nie później niż 14 dni po wystąpieniu nieprawidłowości, pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.